Nieuws & Acties

Winkelcentrum Angelslo = schoonste van Emmen!

Met een score van 7,62 zijn wij het schoonste winkelcentrum van Emmen e.o!

In de verkiezing deden mee:

  • Emmen Centrum
  • Bargeres
  • Angelslo
  • Klazienaveen Centrum
  • Emmer-Compascuum Centrum

De punten waarop we werden beoordeelt waren o.a. schone gevels, staat van de afvalbakken, onderhoud, onkruid, vandalisme en bestrating. Wij zijn trots op dit resultaat en de beoordeling die onze bezoekers ons geven. Op naar hetzelfde resultaat volgend jaar!

WCA_foto_milieu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden Verloting (hierna: ‘AV Verloting’) zijn van toepassing op verlotingen die worden georganiseerd door Winkelcentrum Angelslo.

2. Bij deelname aan de betreffende verloting gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande AV Verloting.

3. Per verloting kan Winkelcentrum Angelslo nog specifieke voorwaarden van toepassing verklaren.

4. Deelname aan een verloting is alleen mogelijk voor personen in de leeftijd vanaf 18 jaar.

5. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Winkelcentrum Angelslo en hun familieleden en inwonende partners en eventuele participanten ten aanzien van de betreffende verloting (waaronder in ieder geval begrepen adverteerders, sponsors en producenten).

6. Door deelname geeft de deelnemer toestemming voor de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door Winkelcentrum Angelslo vertrouwelijk worden behandeld, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de verloting. In dat kader is Winkelcentrum Angelslo gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende verloting (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).

7. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de verloting. Winkelcentrum Angelslo zal de winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn of haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

8. De winnaar zal per telefoon, email of post bericht ontvangen van de gewonnen prijs.

9. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

10. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.

11. Bij weigering of niet aanvaarding van de aan de verloting verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Winkelcentrum Angelslo gerechtigd een andere winnaar te trekken.

12. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Winkelcentrum Angelslo is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs.

13. De overhandiging van de prijs gebeurt door Winkelcentrum Angelslo (te weten: leden van de winkeliersvereniging)

14. De prijswinnaar geeft Winkelcentrum Angelslo toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de verloting alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de media.

15. Voor zover vereist, zal Winkelcentrum Angelslo zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke voorwaarden verloting anders is vermeld.

16. De prijswinnaar zal op verzoek van Winkelcentrum Angelslo medewerking verlenen aan haar promotionele activiteiten voor zover dit in redelijkheid van hem of haar verlangd kan worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via de media. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

17. Gebruik van de prijs is voor rekening en risico van de prijswinnaar. Winkelcentrum Angelslo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

18. Winkelcentrum Angelslo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die voortvloeit uit de deelname aan de verloting noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de verloting of de aanwijzing van de prijswinnaar, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Winkelcentrum Angelslo.

19. Ondanks het feit dat Winkelcentrum Angelslo de website met de grootst mogelijke zorg beheert, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Winkelcentrum Angelslo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de verloting.

20. Winkelcentrum Angelslo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de AV Verloting handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de verloting of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

21. Winkelcentrum Angelslo is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze AV Verloting te allen tijde te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de verloting te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Winkelcentrum Angelslo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de verloting, zal door Winkelcentrum Angelslo op haar site bekend worden gemaakt.

22. Indien één of meer bepalingen van de AV Verloting of van de specifieke voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden aan.

23. Winkelcentrum Angelslo is niet aansprakelijk voor eventuele typefouten op de site en ten aanzien van de verloting.